bienestar

Minkaykuna allí kawsankapa

Wakin yanapaykunata tsakinchi kan kallarinki , imashnami allí kawsayka atilla ruruaymi kan

¿Imatata yuyanki, allí kawsaytaka?

Rikunami kanchi, ñukanchikpa aycha, shinallata yuyayta maychaniyaymi kan allikankapaka. Wakinpika ninan shinllishna rikurin, allí kawsankapaka asha ashami yachakurin. Chashnami ñukanchikpa kawsay tukun. Wakin allikawsaykunaka, imatapash rurashpa, allí yuyayta charishpa, shinallata allimikushpami kan.

Kaypi tsakinchi wakin imatapash shinanata, shinallata yuyaykunata kampa kawsaypi churanki.

Mikuykuna:

Ñikanchikpa aycha minishtiriy ashtawan sinchiyankapa (imashina ñukanchikpa willi willita sinchiyachinchi) chaymantami minkanchi allí mikuita rikuna kanki. Shinallata, mikushka kipa, ima pachakupashmi maychaniyay kan, kampa ayllukunawan kawsakushpaka, paikunawan punllakuta yalinata yanakanki.

  • Mana kunkanachu kanki shunkulliynata, kampa aychaka minishtinmi sinchiyankapa.
  • Pachata mikunkapa charina kanki, yanapanmi kampa allí mikuchun.
  • Mana rikuna kankichu yawirkarikuyta mikukushpaka. Mishkillata mikunki.
  • Mikuy tukuy punlla, mishkimuruta, yuyuta, 5 punchapi
  • Upyay yakuta tukuy puncha
  • Mana upyaychu yaku yapalla mishkitaka.
Hidratarse

Imatapash rurana

Sedentarismotaka imatapash rurashpallami kunkarin. Ñukanchikpa kawsayka computadorpi, willi willipimi, kay unkuywanka mana imatapash rurayta usharin pikwampash. Maychaniyay ima pachata kunami kanchik punchapika, kuyurinkapa ñukanchik aychata. Shinami ñukanchikpa kawsayta shukkunawan usharinka. Imatapash rurashpaka yanapanchi mana yapata rukuyankapa, shinallata allí yuyayta charinkapa.

  • Mana imatapash shinayta yachashpaka, minkanchi imakutapash asha ashaku kallarishpa shinachun, kati katiku yallilla rurachun. Shinami shuk sayllatallapash rurayta ushankiy.
Kati